Regulamin dodawania ogłoszeń

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Serwis https://ogloszenia.infoprzasnysz.com jest częścią czasopisma internetowego "infoprzasnysz.com", którego wydawcą jest firma Studio Reklamy MOFO Bartłomiej Siedlecki z siedzibą w Przasnyszu przy ul. Pukiańca 31, NIP 7611490712, REGON 142499535.
 2. Serwis https://ogloszenia.infoprzasnysz.com obsługiwany jest przez firmę PRO-NET Krzysztof Chojnowski, ul. Insurekcyjna 6b, 07-410 Ostrołęka, NIP 7582123453, REGON 140784668.
 3. Serwis, zwany dalej "Ogłoszeniami" umożliwia użytkownikom portalu zamieszczanie ogłoszeń drobnych.
 4. Serwis przeznaczony jest dla mieszkańców Przasnysza i powiatu przasnyskiego.
 5. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z serwisu pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 6. Używane w regulaminie pojęcie "SMS" oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego uczestnika konkursu na podany przez Wydawcę numer.
 7. Partnerem serwisu jest CashBill S.A., ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 6292410801, REGON: 241048572, KRS: 0000323297, który wykonuje wszelkie czynności związane z realizacją usług Premium SMS.
 8. Usługa Premium SMS umożliwia korzystanie z odpłatnej funkcjonalności serwisu, tj. wyróżnianie ogłoszeń drobnych. Cena wiadomości SMS wysłanej za pośrednictwem usługi Premium SMS obciążona jest stałą stawką niezależnie od taryfy użytkownika.

§ 2 Zasady korzystania z serwisu

 1. Ogłoszenie dodać można na stronie https://ogloszenia.infoprzasnysz.com.
 2. Dodane ogłoszenia pojawia się w serwisie bezpośrednio po jego zamieszczeniu w wybranej przez użytkownika kategorii.
 3. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne, lecz użytkownik może skorzystać możliwości wyróżnienia ogłoszenia drobnego za pomocą usługi SMS Premium lub wykupienia płatnej promocji u właściciela serwisu.
 4. Wyróżnione ogłoszenia wyświetlanie są wyżej niż oferty dodane bezpłatnie.
 5. Ogłoszenia w poszczególnych kategoriach wyświetlane są w kolejności chronologicznej, przy czym wpływ na kolejność ma także status wyróżnienia lub jego brak. Istnieje kilka możliwości wyróżnienia.
 6. Ogłoszenia niewyróżnione wyświetlane są w porządku chronologicznym tuż za ogłoszeniami wyróżnionymi.
 7. Aby wyróżnić ogłoszenie, należy wysłać wiadomość tekstową (SMS) na numer podany w formularzu dodawania ogłoszenia oraz wpisać otrzymany SMS-em zwrotnym specjalny kod.
 8. Istnieją także inne, bardziej rozbudowane formy promocji ogłoszeń, które są opublikowane na liście pakietów i widoczne podczas dodawania lub edycji ogłoszenia.
 9. Użytkownik może wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów z jednego numeru telefonu, jednak wpisanie jednego kodu oznacza wyróżnienie tylko jednego ogłoszenia.
 10. Wydawca informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
 11. Wydawca oświadcza, że dopełni wszelkich starań, aby dane zgromadzone w bazie danych, tj. jak hasła czy adresy e-mail nie zostały przejęte przez osoby do tego nieuprawione.
 12. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w postaci działania serwisu bez podania przyczyny.
 13. Wydawca nie odpowiada za szkody powstałe przez nieprawidłowe działanie serwisu, o ile nie są ujęte w §3 niniejszego regulaminu.
 14. Wydawca nie gwarantuje prawidłowego działania serwisu przez cały czas, jednak dopełni starań, aby wszelkie problemy techniczne były możliwie mało uciążliwe. Dopełni także wszelkich starań, aby usunąć problemy możliwie szybko.
 15. Zabrania się dodawania ogłoszeń:
  • w czyimś imieniu,
  • o treści ogólnie przyjętej jako wulgarna, obrażającej kogoś, niestosownej,
  • z dużą częstotliwością o tej samej lub zbliżonej treści,
  • mających na celu podszywanie się lub wyłudzanie danych,
  • o pracy przez Internet,
  • o programach partnerskich, w których profit osiąga się głównie przez polecanie i pozyskiwanie nowych użytkowników,
  • o treści łamiącej polskie prawo, tj. sprzedaż rzeczy kradzionych, podróbek itp.,
  • zawierających zdjęcia lub treść o charakterze pornograficznym,
  • o usługach erotycznych, sponsoringu i innych, które wykraczają poza normy obyczajowe, a które ze względu na swój charakter wymagają dyskrecji,
  • dotyczących tytoniu, leków, alkoholu,
  • zawierających adresy stron internetowych oferujących programy partnerskie, gry przez Internet itp.,
  • zawierających odnośniki po kliknięciu w które użytkownik zdobywa punkty, zarabia pieniądze lub w jakikolwiek inny sposób jest wynagradzany przez Wydawcę strony, do której odnośnik prowadzi,
  • reklamujących inne serwisy służące zamieszczaniu ogłoszeń drobnych,
  • które w danych kontaktowych posiadają tylko adres e-mail.
 16. Ogłoszenia niespełniające wymogów opisanych w punkcie 16 niniejszego regulaminu będą usuwane.
 17. Wydawca oświadcza, że ominięcie cenzora filtrującego treści zamieszczane przez Użytkownika, skutkować będzie usunięciem ogłoszenia.
 18. Wydawca ma prawo do usunięcia i/lub edycji ogłoszenia dodanego przez Użytkownika bez podania przyczyny.
 19. W przypadku usunięcia ogłoszenia, Wydawca zobowiązuje się, na wniosek Użytkownika, do zwrotu należności za usługę Premium SMS, o ile ogłoszenie było wyróżnione.
 20. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie oświadcza, że jego treść, ani zdjęcia w nim zamieszczone, nie naruszają praw osób trzecich i nie są własnością innych podmiotów lub osób.
 21. Na wniosek użytkownika, Wydawca może zabronić dostępu lub do ograniczyć osobom, które zamieszczają ogłoszenia bez zgody użytkownika, używając jego prywatnych danych.
 22. Wydawca zobowiązuje się do zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa w odniesieniu do danych przetwarzanych w serwisie i związanych z dokonywanymi transakcjami, z tytułu których Użytkownicy dokonują płatności za pośrednictwem Usług SMS Premium.

§ 3 Płatności online

 1. Zlecenie realizacji płatności wykonuje PayU SA.
 2. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez odbiorcę.
 3. Zlecenie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez PayU SA Państwa wpłaty.
 4. Płatność udostępniana jest odbiorcy w ciągu jednej godziny, nie później niż do końca następnego dnia roboczego.
 5. PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi.
 6. Administratorem Twoich danych osobowych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej, powiadamiania Cię o statusie realizacji Twojej płatności, rozpatrywania reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU.
 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z PayU w procesie realizacji płatności. W zależności od wybranej przez Ciebie metody płatności mogą to być: banki, instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe, organizacje kart płatniczych, schematy płatnicze), ponadto podmioty wspierające działalność PayU tj. dostawcy infrastruktury IT, dostawcy narzędzi do analizy ryzyka płatności a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Twoje dane mogą zostać udostępnione akceptantom celem poinformowania ich o statusie realizacji płatności. Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez PayU znajdziesz w Polityce Prywatności.

§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z działaniem serwisu muszą być kierowane do Wydawcy w formie pisemnej na adres Studio Reklamy MOFO Bartłomiej Siedlecki, ul. Pukiańca 31, 06-300 Przasnysz lub za pomocą poczty e-mail na adres , w terminie 30 dni od daty wystąpienia problemu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia (jeśli dotyczy), jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z odnośnikiem do zamieszczonego ogłoszenia (jeśli dotyczy).
 3. Złożone przez Użytkowników reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 4. Wydawca nie jest odpowiedzialny za niedostępność serwisu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że system SMS-owy będzie wolny od zakłóceń lub błędów. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 5. Wydawca nie jest odpowiedzialny za treść ogłoszeń dodawanych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
 6. Wydawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich w serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej.